7 موردی که HIS (سیستم اطلاعات بیمارستان) شما باید داشته باشد

7 موردی که HIS (سیستم اطلاعات بیمارستان) شما باید داشته باشد

سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان انعطاف پذیر و کارآمد، در صورت وجود یک سیستم بهداشتی در هر بیمارستانی نقش حیاتی دارد. متخصصان مراقبت های بهداشتی، خود را با آخرین پیشرفت های فناوری وفق می دهند تا زیرساخت های فناوری اطلاعات خود…