اسکن پرونده های پزشکی MRS

اسکن پرونده های پزشکی (MRS)

با توجه به رشد سریع فناوری نیاز فزاینده ای برای دیجیتالی کردن و تهیه نسخه پشتیبانی از پرونده های بیمار، بصورت الکترونیکی وجود دارد. در این راستا و به منظور برآوردن نیاز بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی کوشان تک اقدام به تولید نرم افزار مدیریت اسکن پرونده های پزشکی (MRS) کرده است؛ تا کاربران بتوانند به سرعت به سوابق پزشکی اسکن شده بیماران دسترسی یابند.

  مزایای MRS:

  • جستجو با استفاده از مشخصات فردی، کد بستری، شماره پرونده، تاریخ بستری و …
  • نمایش تمام مدارک بیماران اعم از بیماران بستری شده و سرپایی
  • اسکن پرونده پزشکی بیمار
  • قابلیت پرینت رنگی و پشت و رو
  • قابلیت افزودن کد بستری
  • امکان ارتباط با سیستم HIS یا تعریف بیمار به صورت داخلی
  • قابلیت گزارش گیری
  • گرفتن خروجی با استفاده از Excel