سیستم نوبت دهی و مدیریت صف

سیستم مدیریت صف و نوبت دهی

یکی از مهمترین مسائل در مراکز درمانی موضوع مدیریت صف و نوبت دهی مراجعه کنندگان است. این امر شامل چرخه نوبت گیری ، مراجعه به مرکز، ثبت ورود، گذراندن مراحل پیش بینی شده و انتظار، مراجعه به پزشک، نوبت گیری دوباره (درصورت نیاز) و تکرار چرخه بیان شده است. هرچه این چرخه با سهولت و نظم بهتری انجام گیرد، رضایت مراجعه کنندگان و کادر درمانی را در طول دوره درمان بیشتر کرده و احتمال ماندگاری مراجعه کنندگان تا انتهای دوره درمان را نیز افزایش می دهد. شرکت کوشان تک با طراحی نوبت دهی و مدیریت صف منحصر به فرد، ساز و کاری طراحی و پیاده سازی کرده است که مراجعه کنندگان با کمترین میزان مواجهه با کادر مراکز و صرفا بعد از گرفتن نوبت اولیه توسط سایت و یا اپلیکیشن تمام مراحل از پذیرش تا ویزیت به صورت اتوماسیون انجام شده و همچنین در تمام طول دوره درمان، نوبت دهی توسط خود پزشک برای بیماران صورت می گیرد تا بیشترین میزان رضایت برای بیماران و پزشکان ایجاد گردد.

  از جمله مزایای این محصول:

  • سهولت در دریافت نوبت با استفاده از دو مدل اولویت بندی کلینیک و پزشک
  • امکان ابطال نوبت دریافتی
  • کمترین نیاز نیروی انسانی
  • بهبود فرایند انتظار
  • اتوماسیون شدن مدیریت صف
  • سهولت در مدیریت زمان برای پزشک
  • حداکثر بهره بری از زمان
  • نوبت دهی توسط خود پزشک و عدم نیاز مراجعه دوباره بیمار به منشی